เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

เผยเเพร่เมื่อ 238 เข้าชม

เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

https://drive.google.com/open?id=1CQVyknKqiT1cNBigUTwsvaNhGXJjbm1V

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

https://drive.google.com/open?id=1Eomce6upMrPWDutOhoXcPmr4TCW2vimK

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

https://drive.google.com/open?id=1Ag0MRpGHHIrUuUtij1zbBK8o0a2F8U-7

 

 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

https://drive.google.com/open?id=1bRassCVPddrq3QpaaHEkMR4mBrlpxV3x

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

https://drive.google.com/open?id=1hHDaLoKSj_Kw9Y1Osj30RVUQPXGPhvF3

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/open?id=1xGJ1Ql3Pm4nKQ5BPptOMuRtX0a4_6IAY