หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เเต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เเต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาตราการประหยัดพลังงาน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2562

หนังสือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว 2562

แนวทางสำนักงานสีเขียว Green Office 2562 สำหรับสอน

กิจกรรมการจัดอบรมเรื่องการป้องกันและซักซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย

โครงการจิตอาสา