ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเปิดโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกสาร Green Office

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

https://drive.google.com/open?id=1CQVyknKqiT1cNBigUTwsvaNhGXJjbm1V

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

https://drive.google.com/open?id=1Eomce6upMrPWDutOhoXcPmr4TCW2vimK

อ่านเพิ่มเติม “เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office”

เอกสาร พลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม บุตรดี

นายเกษม  บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา ธานี

นางสาวพิชญาดา  ธานี

ผู้อำนวยการกองกลาง

นายปีดา โทนสิมมา

นายปีดา   โทนสิมมา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

เอกสาร พลังงาน

อ่านเพิ่มเติม