ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร Green Office

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม บุตรดี

นายเกษม  บุตรดี

รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา ธานี

นางสาวพิชญาดา  ธานี

ผู้อำนวยการกองกลาง

นายปีดา โทนสิมมา

นายปีดา   โทนสิมมา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ