โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง

ประชุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเเจ้งซ่อมออนไลน์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ฝึกทบทวน หน่วยรักษาความปลอดภัย

รับการตรวจรายการพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จากสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.)

ตรวจรับการประเมิน “โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช และ การป้องการอัคคีภัย

 

การประชุมคณะกรรมการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

Big Cleaning Day โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) งานอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ ครั้งที่ 3