หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เเต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561 – 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เเต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เเต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาตราการประหยัดพลังงาน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2562